Communicatie

Een kind kan zich pas optimaal ontwikkelen wanneer er een goede samenwerking, communicatie is tussen beide opvoedingscentra, gezin en school.

Hoe verloopt de communicatie bij ons op school?

Gimme

Wij gebruiken het digitale communicatiesysteem ‘Gimme’.
Alle brieven krijgt u in uw persoonlijke mailbox of via de Gimme App.
Zo ontvangt u de themabrieven, fotoalbums van een thema of activiteit van de klas van uw kind, algemene nieuwsbrieven, uitnodigingen voor ouderavonden, … .
Ouders die dit wensen, kunnen de ouderbrieven ook nog op papier verkrijgen.

Heen-en-weerschriftje

In de boekentas hebben de kleuters een schriftje, dat telkens heen en weer gaat van thuis naar school en omgekeerd.
Hierin kan er direct gecommuniceerd worden tussen de klasleerkracht en de ouders : info rond speciale gebeurtenissen, belangrijke berichten, info rond ophalen/ gebruik bus / opvang, … .

Schoolagenda : mijn agenda, mijn leerbuddy

In de lagere school is de schoolagenda een belangrijke link tussen school en thuis.
Deze wordt gebruikt om lessen en taken in te noteren. De schoolagenda is gekoppeld aan onze methode van leren leren ‘Leerladders’.
Er is ook ruimte voorzien voor opmerkingen, nota’s van ouders of leerkrachten.
We vragen om de schoolagenda dagelijks na te kijken en te paraferen.
Werkboeken, toetsenmap, dicteeschrift, … gaan op regelmatige basis (wekelijks – tweewekelijks) mee naar huis zodat u een duidelijk zicht heeft op de evolutie van uw kind.

Oudercontacten kleuterschool

3 keer per schooljaar organiseren we in onze kleuterschool een oudercontact.
De evolutie van de kleuter wordt besproken adhv observaties en ons kleutervolgsysteem dat gebaseerd is op de ontwikkelingsdoelen (welbevinden en betrokkenheid, zelfstandigheid, kennis, vaardigheden, … ).

Algemene infoavond dinsdag 3 september 2019
Donderdag 14 november 2019
Donderdag 2 april 2020

Oudercontacten lagere school

3 keer per schooljaar organiseren we in onze lagere school een oudercontact.
Tijdens het gesprek zal de leerkracht duiden waar het kind staat in zijn/haar ontwikkeling en kan er afgesproken worden hoe en op welke vlakken de school en de ouders het kind eventueel verder kunnen ondersteunen.

Algemene infoavond dinsdag 3 september 2019
Donderdag 14 november 2019 (1ste en 2de graad) 
Donderdag 19 december 2019 (3de graad) 
Donderdag 2 april 2020 (ganse school) 

Indien nodig zullen we u ook buiten deze momenten uitnodigen voor een gesprek.

Open deur … u bent steeds welkom!

Wanneer u zelf ergens mee zit, kan u ook steeds bij ons terecht. Spreek de betrokken persoon aan of vraag een afspraak via mail, telefonisch, het heen-en-weer-schriftje of de schoolagenda. Zo wordt alles vlug uitgeklaard en kan samen gezocht worden naar oplossingen, naar mogelijkheden om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.

Infoavonden

Regelmatig organiseren we ook gezamenlijke infoavonden op school.

  • Algemene infoavond bij de start van een nieuw schooljaar
  • Infoavonden rond GWP’s (boerderijklassen, sportklassen, natuurklassen)
  • Kennismakingsmoment ouders met peuters geboren in 2018
  • Infoavond van K3 naar L1 (donderdag 4 juni 2020)

Openklasjesdagen – wenmomentjes

We nodigen ouders met hun kindje graag uit tijdens een wenmomentje om te komen kennis maken met de juf en de klasgenootjes.

wenmomentjes